تاریخ های مهمارسال مقالات

۱۰ دی ماه ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات
۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری


دوره های آموزشی

۱۵ دی ماه ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهاد دوره آموزشی
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
اعلام نتایج بررسی


نمایشگاه

۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷
شروع ثبت نام
۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸
پایان ثبت نام